Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat a későbbi félreértések elkerülése érdekében.
Utolsó módosítás: 2018.09.01

1. Általános rendelkezések

Takács Miklós egyéni vállalkozó (Székhely: 3534 Miskolc, Árpád 70., Adószám: 68937423-1-25) (továbbiakban: Szolgáltató), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató – mint a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat (regisztrált és nem regisztrált tagok, látogatók, megrendelők) a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Szolgáltató által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartalmáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának és a Weblapon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek című dokumentum és a Cookie rendelkezések című dokumentum elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben és a Cookie rendelkezésekben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató tetszőleges időpontban való megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a Felhasználókat.

A Szolgáltató bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Weboldalon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamennyi funkcióját használni.

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldal Szolgáltatásának igénybevételével, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználói Szabályzat elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.


2. Definíciók

Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.


3. Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Takács Miklós egyéni vállalkozó
Székhely: 3534 Miskolc, Árpád 70.
Képviselő neve: Takács Miklós
Nyilvántartási szám: 52463800
Adószám: 68937423-1-25
Telefonszám: +36-20/366-4462
E-mail: info@transzferem.eu


4. Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Infotv. 6§ (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Törvény, vagy törvényi felhatalmazáson alapuló önkormányzati rendelet által elrendelteken felül személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az adatkezelés a már felvett személyes adat vonatkozásában megfelel az Infotv. 6 § (5) bekezdésének a) vagy b) pontjaiban foglaltaknak.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes
- pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek
- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


5. A Weblappal kapcsolatos adatkezelések

Az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az adatokat megadó személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.1 Online foglalási adatlap adatai

A Weboldalon érvényes transzferfoglalás leadásához az alábbi adatok megadása szükséges:
- Foglalási adatok: Szolgáltatás típusa, Megye/Település, Beszállás pontos címe, Repülőtér, Egyedi érkezési cím (nem kötelező), Repülőgép fel/leszállásának időpontja, Járatszám (nem kötelező), Utazni kívánók létszáma, 14 év alatti utasok száma, Retúr, vagy egyirányú-e a foglalás, Retúr út adatai, Megjegyzés (nem kötelező), Választható szolgáltatások (nem kötelező)
- Személyes adatok: Teljes név, Lakcím, E-mail, Mobil, ÁFA-s számla adatok (nem kötelező), Fizetés módja
- Egyéb automatikusan mentésre kerülő adatok: Foglalás azonosító, Foglalás időpontja, Státusz, Utolsó módosítás ideje

Az adatkezelés célja: a fenti adatok tekintetében a rendszerben új reptéri transzfer foglalás beküldése, Transzfercég és Megrendelő közti kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően is a cél megvalósulásáig.

5.2 Transzfer regisztrációs adatlap adatai

A Weblap transzferkereső rendszerében való megjelenéshez és aktív adatlap közzétételéhez a Transzfercégeknek egy transzfer regisztrációs adatlapot kell kitölteni, mely az alábbi adatokat tartalmazza:
- Céginformáció: Cégnév, Kapcsolattartó neve, Adószám
- Transzfer profil: E-mail, Jelszó, Jelszó újra
- Transzfer adatlap: Megjelenítendő név, Vezetékes telefon, Elsődleges mobil, Egyéb mobil, Weboldal, Rövid bemutatkozás, Bővebb bemutatkozás

Az adatkezelés célja: a fenti adatok tekintetében a rendszerhez új Transzfercég hozzáadása, a Transzfercég értesítése hírlevél üzenet formájában a rendszert érintő változásokról, újdonságokról, illetve egyéb, prémium szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről. Megrendelések teljesítése, a szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, Transzfer adatlap létrehozása esetén legalább a Transzfer adatlap fennállásáig, vagy a Transzfercég hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően is a cél megvalósulásáig. A Transzfercég esetleges megrendelés leadása során önkéntes hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Az adatkezelése a Transzfercég által megrendelt összes szolgáltatás felmondásával megszűnik. A Transzfercég a felmondását és az adatai módosítását e-mailben az ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelezheti. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

5.3 Hírlevél

Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az érintett a nyilatkozat visszavonását a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva, vagy a Weblapon erre a célra biztosított űrlap kitöltésével és beküldésével tudja megadni. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva, illetve a Weblapon erre a célra biztosított űrlap kitöltésével és beküldésével.

5.4 Facebook

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a Weboldalt
Az adatkezelés célja a Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”.
Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetését https://www.facebook.com/about/privacy/ címen ismerheti meg az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (https://www.facebook.com/about/privacy/)
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.


5.5 Kapcsolatfelvétel az Üzemeltetővel

A teljes név, e-mail cím, tárgy és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehetőség van az Üzemeltetővel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az Üzemeltető csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után azt a postafiókban archiválja.

5.6 Kapcsolatfelvétel a Felhasználó és regisztrált Transzfercég között

Amennyiben egy Felhasználó a Weboldalon érvényes megrendelést ad le, a Megrendelő a megadott e-mail címre kap egy összesítő adatokat tartalmazó üzenetet, mely tartalmazza a választott Transzfercég elérhetőségeit is, melyen keresztül a Megrendelő felveheti a kapcsolatot a választott Transzfercéggel.

5.7 Valamennyi Szolgáltatásra irányadó adatkezelési információk

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább az igénybe vett prémium szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy – amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

5.8 Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).
A Szolgáltató a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

6. Adattovábbítások, az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek részére továbbítja. Továbbá a Társaság – a Felhasználó tájékoztatása mellett és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába történő bejelentkezést követően – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére, így különösen a Számlázási szolgáltatást végző vállalkozók részére a Szolgáltatás teljesítése érdekében.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Társaság a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és az Adatvédelmi szabályzat mindenkori újabb változataiban a partneri kört aktualizálja. A személyes adatok továbbításával érintett adatkezelők személyi körében bekövetkező változás esetén a Felhasználó, megfelelő tájékoztatást követően, a Weblapon keresztül ad hozzájárulást adatai továbbításához.
Jelenleg az üzemeltető 3. félnek semmilyen személyes adatot nem továbbít és oszt meg.

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai szolgáltatókat úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

A Szolgáltató által igénybe vett informatikai rendszer és hálózat egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az oldalt üzemeltető szerver biztonságáról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Társaság székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
Amennyiben a Felhasználó kérelme a Társaság által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Társaság tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a Társaság határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9. Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot. Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba a Weblapot üzemeltetővel az oldalon megadott kapcsolati adatokon keresztül.
A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Társaság honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.